ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


1. Aanbiedingen en bestellingen:
 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij zij door een termijn verbindend worden.
 • Een opdracht tot levering komt tot stand bij uitdrukkelijke aanvaarding van de opdracht door de verkoper.

2. Prijzen:
 • De prijzen van de aangeboden goederen zijn zichtbaar in de webshop en de verkoper verplicht zich in overeenstemming met deze prijzen te leveren.
 • Al onze prijzen zijn inclusief verpakking en verzending, er komen dus geen extra kosten bij.
 • De prijzen zijn exclusief btw.
 • De prijzen staan vermeld in euro, tenzij in de webshop/aanbieding en op de rekening een andere valuta wordt genoemd.

3. Levering en levertermijn:
 • De verkoper is eraan gehouden de bestelde hoeveelheid te leveren, tenzij overmacht dwingt tot vermindering van de hoeveelheid.
 • De verkoper is eraan gehouden de koper onmiddellijk te informeren over de overmachtsituatie en is dan gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.
 • Opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden nooit als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De levering geschiedt per DHL. Opdrachten die op werkdagen vóór 12.00 uur binnenkomen, versturen wij nog dezelfde dag en zijn in de regel de volgende ochtend op de plaats van bestemming.
 • Bij bestellingen die op zaterdag of zondag worden ontvangen, kan levering pas de DINSDAG daarop plaatsvinden.
 • Leveringen op zondagen, maandagen en feestdagen zijn op dit moment helaas niet mogelijk.
 • De verantwoordelijkheid voor de correcte en volledige opgave van het afleveradres komt voor rekening van de koper. Ontstaat er door foute of onvolledige opgave aan de kant van de koper kwaliteitsverlies naar aanleiding van vertraging in de levering, of komt de levering in zijn geheel te vervallen, behouden wij ons het recht voor toch de totale verkoopprijs in rekening te brengen.
 • Wanneer de koper de bestelde goederen niet op de overeengekomen tijd en op de overeengekomen plaats heeft afgenomen, ligt het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies bij de koper. De bestelde producten worden voor zijn rekening en risico opgeslagen en staan tot zijn beschikking. 
 • De verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren wanneer de koper voorafgaande leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van de niet-levering. De verkoper zal de koper bij ontvangst van de bestelling van de koper over de niet-levering informeren.

4. Overmacht:
 • Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die buiten de directe invloed van de verkoper liggen, waardoor de prestaties in alle redelijkheid niet meer kunnen worden verlangd, als bijvoorbeeld oorlog, oorlogsrisico, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.
 • De verkoper kan in geval van overmacht na overleg met de koper de levering opschorten tot de situatie is verbeterd.

5. Kwaliteit:
 • De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen en aan de fytosanitaire overheidseisen betreffende bloemkwekerijproducten.

6. Verpakking:
 • Princess Roses verpakt haar rozen in wegwerpverpakkingen; de verpakkingskosten worden door de verkoper niet in rekening gebracht.

7. Reclamaties:
 • Klachten over zichtbare gebreken aan geleverde goederen dienen onmiddellijk (binnen 12 uur) via een e-mailbericht of telefonisch aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt.
 • Klachten over niet-zichtbare gebreken aan geleverde goederen dienen onmiddellijk (binnen 24 uur) via een e-mailbericht of telefonisch aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt.
 • Beide reclames dienen te bevatten: 1. een exacte omschrijving van het gebrek, 2. enkele foto’s. Gelieve de omschrijving en de foto’s per e-mail toe te zenden.
 • Reclamaties met betrekking tot een deel van de geleverde producten geven niet het recht tot reclamatie van de gehele levering.

8. Betaling (betaalwijze wordt bepaald door de verkoper):
 • U kunt op de volgende manieren betalen:
 • 1. Levering tegen een door u ondertekende machtiging tot automatische incasso bij een Nederlandse bank. Voer uw gegevens in op het formulier dat u onder BESTELLING EN LEVERING in het veld ‘Betaalwijzen van leveringen‘ kunt vinden.
 • 2. Levering op rekening: als klant heeft u de mogelijkheid op rekening te bestellen. Bestellingen worden alleen geleverd wanneer alle voorgaande leveringen betaald zijn.

Onze facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de rekening en zonder aftrek (netto) te worden voldaan. Een betaling geldt pas als verricht wanneer Princess Roses B.V. over het bedrag kan beschikken. In geval van wanbetaling zijn wij gerechtigd vertragingsrente ter hoogte van 6% te berekenen. Cheques worden door Princess Roses B.V. niet geaccepteerd.